Akce Novinky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností Obchody "U nás" s.r.o., Libušino nám. 14, Libiš. Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Potvrzení objednávky a expedice zboží

Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka zaevidovaná. Zboží expedujeme zpravidla do 3 pracovních dnů. V případě, že zboží není momentálně skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebude zákazník s termínem souhlasit, má možnost objednávku stornovat.
S každou zásilkou zákazník obdrží fakturu, která slouží zároveň jako dodací list.
Zboží zasíláme na dobírku. Další možností je osobní vyzvednutí na naší provozovně na adrese: Obchody "U nás" s.r.o., Libušino nám. 14, Libiš. Poštovné je účtováno dle výběru způsobu platby a dodání.

Reklamace

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat, jestli opravdu nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve e-mailem na adresu společně s údaji, jaké zboží reklamujete, důvod reklamace a termín nákupu.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
Zboží, které reklamujete, je nutné zaslat včetně dokladu o jeho zakoupení.
V případě výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, pokud toto zboží již není skladem, bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného.
Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
V žádném případě nezasílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlouží se tím doba vyřízení.

Vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Pokud se tak rozhodnete, prosíme, oznamte tuto skutečnost co nejdříve e-mailem na adresu s údaji o termínu nákupu a popisu vraceného zboží.
Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Po přijetí zboží bude vystaven dobropis a odeslán na adresu zákazníka. Po potvrzení převzetí dobropisu zákazníkem a zaslání jednoho vyhotovení zpět na adresu společnosti, bude vrácena příslušná částka bankovním převodem nebo poštovní poukázkou do 10 pracovních dnů ode dne přijetí dobropisu. V případě vrácení zboží osobním doručením, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu v hotovosti v okamžiku doručení zboží na naší adresu. Částka za poštovné se nevrací.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den objednávky.

Ochrana osobních údajů

Dle nařízení EU 2016/675 o obecné ochraně osobních údajů (zkráceně GDPR) vás tímto informujeme, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, a to v souvislosti s prodejem zboží a marketingovými aktivitami. Jedná se o kontaktní informace potřebné pro komunikaci ústní, telefonickou, tištěnou korespondenci a prostřednictvím elektronické pošty. Tyto informace potřebujeme zejména pro plnění z kupních smluv a s tím spojenou fakturaci, vyřizování reklamací a pro marketingové účely. Tyto informace pak dále používáme v oprávněném zájmu v souladu se zákonem pro zajištění dodávek zakoupeného zboží a zasílání nabídek e-mailem.

Pro výše zmíněné účely zpracováváme následující údaje: Jméno, příjmení, název firmy, fakturační adresu, adresu pro doručení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, čísla objednávek.

Údaje dále předáváme následujícím subjektům, a to na základě právního titulu vycházejícího z nařízení o GDPR:

- přepravní služby (předáváme jméno a příjmení, název firmy a doručovací adresu za účelem plnění z kupní smlouvy)

Správcem osobních údajů je společnost Obchody U nás s.r.o., Libušino nám. 14, Libiš, 277 11. Kontakt na odpovědnou osobu je e-mail: , tel. 724 035 302. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo třetím osobám.

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti. V případě splnění vašich požadavků nebo dotazů nás kontaktujte na výše uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

Cookies

Cookies, které používáme na našem Webu, je základní (nutné), které je nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce a aby byl umožněn provoz tohoto Webu. Žádné jiné cookies nepoužíváme.